انتخاب مهندسان مشاور


چرا انتخاب مهندس مشاور از اعضای انجمن به سود کارفرمایان است؟

اعضای انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز شرکت هایی تشخیص صلاحیت شده توسط دفتر امور مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی و متعهد به اخلاق حرفه ای می باشند که می توانند خدمات مهندسی مشاوره با استاندارد های عالی و با استفاده از آخرین فناوری های موجود در طراحی را در اختیار کارفرمایان خود قرار دهند.
کارفرمایان بنا به تناسب و نوع پروژه از مهندسان مشاور با تخصص در زمینه مورد نیاز خدو از خدمات مهنسان مشاور عضو انجمن از مرحله طراحی تا مرحله اجرا در هزینه ها صرفه جوئی قابل ملاحظه ای خواند کر غلاوه بر اینکه کیفیت طرحهای تمام شده مطلوب تر خواهد بود.


 توصیه های انجمن برای استفاده از خدمات مهندسان مشاور روش QBS

روش QBS( انتخاب بر پایه کیفیت) می تواند به میزان زیادی حتی تا 20% در هزینه های اجرایی صرفه جویی نماید. صرفه جویی در هزینه هایاجرا و بهره برداری حتی بیشتر از این نیز برآورد می شود استفاده از خدمات مهندسان مشاور عضو انجمن صنفی در حوزه های معماری، طراح ریزی شهری، شهرسازی، طراحی شهری، طراحی منظر و محیط و ............. امکانات وسیعی را برای کارفرمایان فراهم خواهد شد.


 تعهد به منشور اخلاقی

قوانین و مقررات. انجمن کلیه اعضای خود را موظف به رعایت منشور اخلاقی انجمن می داند.
•    صداقت در ارائه خدمات مهندسی مشاوره
•    حفظ حقوق کارفرمایان
•    رعایت اصول رقابت با همکاران
•    حفظ و رعایت اصول رفاه جامعه
•    حمایت از اصول منشور اخلاق حرفه ای