اين انجمن تنها جانبدار منافع صنف بوده و طي اين بيانيه نظرات خود را اعلام مي‌دارد.