هیئت موسس


 انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهر ساز به همّت هیات مو سّس، متشکل از پیشکسوتان حر فه ی معماری کشور در تاریخ 6/10/ 1371 تشکیل و بر اساس آگهی روزنامه رسمی موجودیت  و در هشت دوره متوالی تداوم  یافته است.