خبرنامه


اولین شماره خبر نامه در شهریور 1389بصورت کاغذی و از شهریور ماه 1394 بمنظور صرفه جوئی در هزینه ها و سهولت و سرعت دسترسی اعضای انجمن به اطلاعات بطورت اینترنتی منتشر میشود. خبر نامه اخبار، رویدادها ی حرفه همچون آئین نامه ها ، قوانین و بخشنامه ها همچنین تصمیمات و مکاتبات هیات مدیره با نهادها ،سازمانها و اعضا را به اطلاع همکاران میرساند.


 


Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 

 

خبرنامه دوره هشتم

خبرنامه دوره نهم