به تارنمای انجمن خوش آمدید.


 انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهر ساز ، تشکّلی حرفه ای و غیر انتفاعی در حوزه های معماری، شهر سازی، طراحی شهری و حرفه های وابسته با اهداف زیر است :

  • دفاع از منا فع صنفی وحرفه ای شرکت های عضو انجمن از طریق تاثیر گذاری بر قوانین، مقرّرات و آئین نامه های دولتی .
  • بهبود شرایط زیستی شهرهای کشور از طریق مشارکت در طراحی، نظارت و مدیریت طرحهای توسعه شهری کشور، آموزش، برگزاری نشستهای علمی و تخصّصی و نیز انجام تحقیقات و مقالات در زمینه مسائل شهری.
  • ارتقای کیفی صنعت ساختمان از طریق همکاریهای مستمر در طراحی، نظارت و مدیریّت اجرا با سازمانهای توسعه گر در بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی با هدف توسعه پایدارو حفظ ثروتهای ملی.
  • کوشش در جهت توسعه ی صدور خدمات فنی- مهندسی در حوزه های فعالیت اعضای انجمن.

شرکتهای عضو انجمن در حوزه های تخصصی زیر فعال هستند:

  • معماری.
  • شهر سازی - برنامه ریزی شهری و منطقه ای .
  • طراحی شهری
  • طراحی منظر
  • مرمّت و احیای بافتهای تاریخی شهرها.
  • اقتصاد شهری.

 


 تفاهم نامه همکاری ارائه خدمات حقوقی مابین این انجمن و موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت


 خبر های روز انجمن " مطالب، نامه ها ، مقالات و بیانیه های نقل  شده در  این سایت لزوما منعکس کننده آرا و نظرات انجمن  صنفی نیست. "