تشکیلات انجمن


  مجامع عمومی عادی و فوق العاده

هیات مدیره

 بازرسان

کمیته های کار

  • بر اساس "ماده 13" اساسنامه انجمن، مجامع عمومی عالي‏ترين ركن انجمن صنفي است،که از اجتماع نمايندگان اعضا به دو صورت عادي و فوق‏ العاده تشكيل مي‏گردد. براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق ‏العاده، هيأت مديره نسبت به دعوت اعضا به وسيله درج آگهي در يكي از روزنامه ‏ها و ارسال دعوتنامه كتبي با تعیین روز، ساعت، مكان تشكيل و دستور جلسه اقدام می نمايد. از تاريخ انتشار آگهي يا تسليم دعوتنامه تا تشكيل مجمع عمومي ،همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي، حداقل 15 روز فاصله بوده  و حداكثر اين زمان از 45 روز تجاوز نمی نمايد.
  • هیأت مدیره انجمن دارای 7 عضو اصلی و3 عضو علی البدل است که هر سه سال یکبار با دعوت از اعضا ء و نشست مجمع عمومی عادی انتخاب می‏شوند.