برنامه اقدامات دوره هشتم هیأت مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز  ( دانلود )

  • کارآفرینی و توسعه فضای کسب و کار
  • حضور مؤثر در فرایند اصلاح نظامات حرفه ای
  • استیفای حقوق صنفی
  • تجدید ساختار رسانه هاي انجمن
  •  توسعه عضویت
  •  تامين منابع مورد نياز

Loading...