حامیان ما


 انجمن افتخار دارد که توانسته است ارتباط خود میان برگزیدگان صنعت ساختمان کشور را جهت معرفی برندهای شاخص  صنعت به  جامعه حرفه ای وکلیه اعضای انجمن که عهده دار طراحی و نظارت بر پروژه ها در سطح ملی، استانی و نیز پروژه های بخش خصوصی هستند بر قرار نماید.این ارتباط از طریق معرفی برندهای شاخص صنعت ساختمان در نشریات و سمینارها و  کنفرانسهائی که به همت انجمن به روشهائی کاملا موثر انجام می پذیرد توسعه خواهد یافت. اگر شما مایلید تا یکی از حامیان انجمن  صنفی مهندسان مشاور معمار و شهر ساز باشید لطفا با مدیر امور اداری انجمن: خانم شاکه مینا  تلفنهای 6-88535055  تماس حاصل فرمائید.