کار آفرینی و توسعه کسب وکار


تشکیل کار گروه کارآفرینی و توسعه کسب و کار حاصل اقدام در مورد اولین دستور کار برنامه چشم انداز در شرایط بحران کاری مهندسان مشاور بوده است.. اهداف کارگروه •حضور موثرانجمن در فرآیند طرحهای توسعه کشور و تعریف پروژه ها ی جدید در بخشهای دولتی و خصوصی، حضور در فرایند انتخاب مهندسان مشاور مشاوران ذیصلاح جهت انجام پروژه ها،تغيير جهت اتکای مهندسان مشاور از اعتبارات عمراني دولتي به سمت منابع بخش خصوصي، شناسايي مناسبات كار در بخش خصوصي و معرفی توانمندی اعضا از طریق رسانه ها، حضور فعال در نهادها و انجمن هاي حرفه اي و تعریف سهمی از ارزش افزوده حاصل از خدمات مهندسی مشاوره به شرکتهای مهندس مشاور است.

اعضا : احمد گشایشی " دبیر" ، فریده صائبی، سیروس بلورچی، ناصر مشهدی زاده، فریدون بیت یونان، فرهاد قصیری، جمشید هدائی، پرویز مختاری "نمایندگان هیئت مدیره"،جواد اکبری، شهریار یقینی .