تعهد به منشور اخلاقی


قوانین و مقررات انجمن، کلیه اعضای خود را موظف به رعایت منشور اخلاقی انجمن می داند.
• صداقت در ارائه خدمات مهندسی مشاوره
• حفظ حقوق کارفرمایان
• رعایت اصول رقابت با همکاران
• حفظ و رعایت اصول رفاه جامعه
• حمایت از اصول منشور اخلاق حرفه ای
• احترام به طبیعت و اعتقاد به رعایت اصول توسعه ی پایدار.