موافقت نامه همکاری با مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور