اقدامات انجام شده جهت عملیاتی شدن برنامه چشم اندازجهت توسعه کسب وکار