آیین نامه ها


آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات1385 ادامه

 آيين نامه اجرايي ماده 26 قانون برگزاري مناقصات ادامه

 آيين نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاري مناقصات ادامه

 آيين نامه تضمين معاملات دولتي ادامه

آيين نامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاوران 7 تير 1383 ادامه

ابلاغ اصلاحيه مصوبه شماره 142600 دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد ، نيمه تمام، تكميل شده ادامه

بخشنامه راهنماي حذف پيشنهادهاي مالي نامتناسب  ادامه

حد نصاب مصوبه سال 1395 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاري مناقصات)  ادامه

حق بيمه قراردادهاي مهندسان مشاور و پيمانكاران ادامه

دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه  ادامه

دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها  ادامه